Rooftop Bar - The Yama Hotel Phuket

Corporate Social Responsibility

 The Yama Hotel Phuket

ทีมยามาปันสุขให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 [Covid-19]

Posted on

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าฉัตร หมู่ที่ 5 ไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็น

 The Yama Hotel Phuket

ยามาปันสุขรวมใจช่วยช้าง

Posted on

เมื่อเราย้อนกลับไปในวัฒนธรรมของเอเชีย ช้างถือว่ามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019